ผู้บริหาร

นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลและเขตบริการ
สัญลักษณ์ / ตราโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการปี 2554
แผนปฏิบัติการปี 2555
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/12/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 385158
Page Views 471899
ซื่อสัตย์สุจริต
ข้อที่ 2

ซื่อสัตย์สุจริต

นิยาม    

          ซื่อสัตย์ สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

          ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด

 พฤติกรรมบ่งชี้

 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย  วาจา  ใจ

 2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง  ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด

 2.1.3 ปฏิบัติตนต่อคำมั่นสัญญา

 2.2 ประพฤติตรงต่ิความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย  วาจา  ใจ

 2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

 2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้สยความซื่อตรง

 2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 2

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซื่อสัตย์สุจริต


  • โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  • โครงการกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด
  • โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
114 หมู่ 7  ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทรศัพท์ 0-3639-6331     fax 0-3639-6331
Webmaster  :  banklabschool@gmail.com