ผู้บริหาร

นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลและเขตบริการ
สัญลักษณ์ / ตราโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการปี 2554
แผนปฏิบัติการปี 2555
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/12/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 387509
Page Views 474513
มีวินัย
ข้อที่ 3

มีวินัย

นิยาม

          มีวินัย หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

          ผู้มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเอียดสิทธิของผู้อื่น

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด

พฤิตกรรมบ่งชี้

 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม

 3.1.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว  โรงงเรียนและสังคม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 3

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย


  • โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  • โครงการกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด
  • โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
114 หมู่ 7  ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทรศัพท์ 0-3639-6331     fax 0-3639-6331
Webmaster  :  banklabschool@gmail.com

>>