ผู้บริหาร

นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลและเขตบริการ
สัญลักษณ์ / ตราโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการปี 2554
แผนปฏิบัติการปี 2555
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/12/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 385443
Page Views 472222
อยู่อย่างพอเพียง
ข้อที่ 5

อยู่อย่างพอเพียง

นิยาม

          อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้


 ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

 5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม

 5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง  เช่น  เงิน  สิ่งของ  เครื่องใช้  ฯลฯ อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และเก็บรักษาดูแลอย่างดี  รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

 5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี

 5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินด้วยความรอบคอบ  มี้หตุผล

 5.1.4 ไม่เอาปเรียบผู้อื่นแลละไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  พร้อมทั้งให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด

 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีควาสุข

 5.2.1 วางแผนการเรียน  การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร

 5.2.2 รูู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 5

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง


  • โครงการออมทรัพย์

  • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

  • โครงการสุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
114 หมู่ 7  ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทรศัพท์ 0-3639-6331     fax 0-3639-6331
Webmaster  :  banklabschool@gmail.com