ผู้บริหาร

นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลและเขตบริการ
สัญลักษณ์ / ตราโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการปี 2554
แผนปฏิบัติการปี 2555
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/12/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 386021
Page Views 472859
รักความเป็นไทย
ข้อที่ 7

รักความเป็นไทย

นิยาม

                                รักความเป็นไทย หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

                                ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมไทย  และกตัญญูกตเวที

 7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคาราวะ  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

 7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 7.1.3 ชักชวน  แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียบประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม

 7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 7.2.2 ชักชวน  แนะนำ  ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

 7.3 อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย

 7.3.1 นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในให้เหมาะสมในวิถีชีวิต

 7.3.2 ร่วมกิจกรรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย

 7.3.3 แนะนำ  มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 7

โครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทย


  • โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ชาวไทยพวน       
  • โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
  • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
  • โครงการวันสำคัญ  
  • โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
114 หมู่ 7  ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทรศัพท์ 0-3639-6331     fax 0-3639-6331
Webmaster  :  banklabschool@gmail.com