ผู้บริหาร

นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลและเขตบริการ
สัญลักษณ์ / ตราโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการปี 2554
แผนปฏิบัติการปี 2555
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/12/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 386647
Page Views 473500
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล

           จากหนังสือ ทฤษฎีใหม่ หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)“ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเป็นแนวคิด แนวทางในการดำรงชีวิต โดยเป็นแนวทางดำเนินการที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และความผันแปรของธรรมชาติ” และหัวใจสำคัญของทฤษฎีใหม่ “...ทฤษฎีใหม่ ยืดหยุ่นได้และต้องยืดหยุ่น เหมือนชีวิตของเราทุกคน ต้องมียืดหยุ่น...”พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541

               โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)ในฐานะองค์กรผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในแนวทางการพึ่งพาตนเองแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพีย

2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

กิจกรรมการเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียงในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยในประเพณีกำฟ้า

โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
114 หมู่ 7  ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทรศัพท์ 0-3639-6331     fax 0-3639-6331
Webmaster  :  banklabschool@gmail.com

>>